Zasady udziału w Loterii - wyciąg z regulaminu

 

• W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

• W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy IKEA Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, a także:

a) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Parku Handlowego Matarnia;

b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Parku Handlowego Matarnia, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne,
oraz pracownicy podmiotów z pkt. a, b powyżej i osoby zaangażowane przez podmioty na podstawie umów zlecenia i umów o działo, a także wszelkie inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii. 

• W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 regulaminu. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

• W celu wzięcia udziału w loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
- w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego,
- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
- pobrać kupon loteryjny w punkcie obsługi loterii,
- czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
- wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do urny promocyjnej.

• Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane dowodem zakupu promocyjnego. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych.

• Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania tylko jednej nagrody.

• Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w loterii, jeżeli spełni wszystkie warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie.  

• Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii czy podpisu uczestnika, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii.