regulamin

Szanowni Klienci,

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfortowe samopoczucie, uprzejmie prosimy
o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który obowiązuje na całym terenie Centrum Handlowego Park Handlowy Matarnia (dalej: „Centrum” lub „Park Handlowy Matarnia”).

 

I. Osoby przebywające na terenie Parku Handlowego Matarnia zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający spokoju innych.

 

II. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Parku Handlowego Matarnia wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

III. Zabrania się:

 

 

1. Jazdy wewnątrz budynku Centrum na jednośladach, w tym w szczególności na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, skuterach, motocyklach, segway'ach.

2.   Przypinania rowerów oraz pojazdów do balustrad, poręczy itp. na terenie obiektu poza wyznaczonymi do tego miejscami.

3.    Niszczenia mienia.

4.    Palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami.

5.    Zażywania jakichkolwiek substancji odurzających.

6.    Spożywania napojów alkoholowych poza restauracjami i kawiarniami.

7.    Wchodzenia z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie i przechowywanie jest prawnie zabronione.

8.    Żebrania.

9.    Używania wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych bez pisemnej zgody Administracji Centrum.

11. Dystrybuowania prospektów i innych materiałów reklamowych bez zgody Administracji Centrum.

12. Parkowania w miejscach oznaczonych jako uprzywilejowane przez osoby nieuprawnione oraz parkowania w miejscach niedozwolonych.

13. Przebywania na terenie Parku Handlowego Matarnia:

- osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających

- osób zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, bądź też narusza renomę i interesy Centrum

- osób, których zachowanie jest uciążliwe dla innych

- sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych na terenie Centrum.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane są opuścić Centrum na wezwanie Administracji Centrum lub Ochrony.

 

IV. Park Handlowy Matarnia – z zastrzeżeniem przestrzegania zasad i wyjątków opisanych poniżej - zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych Centrum, jeżeli nie są one uciążliwe dla pozostałych Klientów Centrum. I tak:

1.     Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzane na teren Centrum. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę mienia, zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt, jak również w szczególności dołożenia starań, by psy były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

2.     Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad swoimi zwierzętami.

3.     Psy ras figurujących w wykazie ras agresywnych, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz mieszańcy tych ras, nie mogą być wprowadzone na teren Parku Handlowego Matarnia.

4.     Na teren Centrum psy mogą być wprowadzone wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5.     Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 metra lub na rękach opiekuna.

6.     Psów nie wolno wprowadzać do sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Parku Handlowego Matarnia, z wyłączeniem lokali oznaczonych specjalną naklejką „Miejsca przyjazne psom”. Powyższe nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą być wyraźnie oznakowane.

7.     Zabrania się wprowadzania psów na schody ruchome.

8.     Opiekunowie psów mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy.

9.     Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum odpowiednich działań, w tym wezwania do opuszczenia terenu Centrum.

 

 

V. Na terenie Parku Handlowego Matarnia nie obowiązuje zakaz fotografowania. Administracja Centrum zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia swobody wykonywania zdjęć w następujących przypadkach:

a)     Komercyjnych sesji zdjęciowych, dla których wymagana jest zgoda Administracji Centrum

b)     Zaistnienia podejrzenia, że zdjęcia wykonywane są w celach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu obiektu, najemców lub klientów Parku Handlowego Matarnia. W takiej sytuacji ochrona obiektu ma prawo do podjęcia interwencji (pozyskania informacji na temat celu wykonywania zdjęć, żądania zaprzestania dalszego fotografowania).

 

VI. W trosce o bezpieczeństwo klientów w Parku Handlowym Matarnia na stale działa system monitoringu wizyjnego.

 

1. Czynności związane z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w Parku Handlowym Matarnia stanowią przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia ("RODO").

 

2. Administratorem danych osobowych jest Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000725159 ("Ingka").

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ingka: e-mail: prywatnosc.matarnia.pl@ikea.com.

 

 

3. Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Ingka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym: a) imię i nazwisko, b) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, c) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.

 

4. Odbiorcami danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Ingka, firmy świadczące usługi w zakresie ochrony Centrum Handlowego oraz dostawy i wsparcia technicznego systemów monitoringu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz inne podmioty, instytucje, organy w zakresie wynikającym z przepisów prawa (np. policja, sądy, prokuratura).

 

5. Miejsca objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. Praca kamery podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się samoczynnie całodobowo według wyznaczonej ścieżki kamer obrotowych i punktowo kamer stacjonarnych. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

 

 

6. Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego Ingka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie. Zarejestrowane numery tablic rejestracyjnych pojazdów, przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia analiz statystycznych (pomiaru czasu pobytu na terenie centrum), przechowywane są przez okres nieprzekraczający 24 godzin od momentu opuszczenia obszaru parkingu a następnie są anonimizowane i uwzględnione wyłącznie w wynikach analiz w sposób uniemożliwiający identyfikację pojazdu lub osoby fizycznej.

 

7. W przypadku, w którym nagrania obrazu monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Ingka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

8.  Osobie, której dane osobowe Ingka przetwarza w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego, przysługują następujące uprawnienia:

a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

b.    prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c.     prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d.    prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.    prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych.

 

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

 

10. Na podstawie pozyskanych przez Ingka danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nie będą podejmowane żadne decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec osoby, której dane są przetwarzane skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na nią wpływają.

 

11. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Wszystkich odwiedzających oraz osoby zatrudnione w Parku Handlowym Matarnia prosimy o zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Administracji Parku Handlowego Matarnia.

 

Życzymy udanego pobytu w Parku Handlowym Matarnia.

 

Administracja Parku Handlowego Matarnia,  1.08.2021