już myślimy o wygranej

Jesienią więcej czasu spędzamy w domu, w miękkim fotelu, przy rozpalonym kominku lub zapalonych świeczkach. Takie okoliczności sprzyjają fantazjowaniu. Część tych marzeń możemy pomóc Ci zrealizować!

Weź udział w loterii i zawalcz o 25 000, 5 000 lub 1 000 złotych na zakupy w Parku Handlowym Matarnia. 
 
Jak? To bardzo łatwe!

1. W czasie trwania loterii (7-27.10) dokonaj zakupu w sklepach Parku Handlowego Matarnia* za minimum 50 złotych i zachowaj paragon.
2. Pobierz kupon loteryjny w punkcie obsługi. Wypełnij go.
3. Czytelnie wypełniony i podpisany kupon wrzuć do urny promocyjnej.
4. W niedzielę 27.10.2019 o godz. 15.00 przyjdź na losowanie na parkingu przy sklepie Media Markt w Parku Handlowym Matarnia.
 
Zanim wrzucisz „zwycięski” los, zapoznaj się z regulaminem loterii.
 

Zasady udziału w loterii – wyciąg z regulaminu

 
• W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
• W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy INGKA Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, a także:
a) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Parku Handlowego Matarnia;
b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Parku Handlowego Matarnia, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne,
oraz pracownicy podmiotów z pkt. a, b powyżej i osoby zaangażowane przez podmioty na podstawie umów zlecenia i umów o działo, a także wszelkie inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii. 
 
• W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 regulaminu. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 
• W celu wzięcia udziału w loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
- w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego,
- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
- pobrać kupon loteryjny w punkcie obsługi loterii,
- czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
- wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do urny promocyjnej.
 
• Każdy zakup promocyjny, szczegółowo opisany w regulaminie, uprawnia do pobrania jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania takiej ilości kuponów w ramach jednej transakcji i jednego dowodu zakupu, niezależnie od wartości dokonanego zakupu, z tym zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji i jednego dowodu zakupu, niezależnie od wartości dokonanego zakupu jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż pięć kuponów loteryjnych.
 
• Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania tylko jednej nagrody.
 
• Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w loterii, jeżeli spełni wszystkie warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie.  
 
• Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii czy podpisu uczestnika, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii.